Neuroland-Art

http://www.bkneuroland.fr/

Suzanne et les vieillards de Jan Massys (Drôle de Musée)

suzannejanMassysgrand.jpg

Jan Massys (Anvers 1531-1565?)  Susanna and the elders 1567
Chêne 162 x 222  Musées royaux de Belgique, Bruxelles

suzanneetlesvieillardsjanmassys.jpg